Köszöntő  Információ  Programok  Regisztráció  Szállás   Étkezés Absztrakt  Megközelítés  Kapcsolat 
MAGYAR FÜL-, ORR-, GÉGE ÉS FEJ-, NYAKSEBÉSZ ORVOSOK  EGYESÜLETE Szombathely - Bükfürdő  |  2019. szeptember 19-20-21. AUDIOLÓGIAI SZEKCIÓJÁNAK 56. VÁNDORGYŰLÉSE

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ


A Markusovszky Egyetemi Oktatókórház, Fül-, Orr-, Gége és Fej-, Nyaksebészeti Osztály

(Vasi Fül-Orr-Gégészeti Alapítvány) -9700 Szombathely, Markusovszky út 5., www.audiologia.hu - adószám: 18892822-1-18, a továbbiakban Vasi Fül-Orr-Gégészeti Alapítvány, szolgáltató, adatkezelő), mint adatkezelő, magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen jogi közlemény tartalmát.


E tájékoztató célja, hogy rögzítse az Vasi Fül-Orr-Gégészeti Alapítvány által alkalmazott adatvédelmi és adatkezelési elveket és a Társaság adatvédelmi és adatkezelési politikáját.


A Vasi Fül-Orr-Gégészeti Alapítvány kötelezettséget vállal arra, hogy tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen tájékoztatóban és a hatályos jogszabályokban meghatározott elvárásoknak.


A Vasi Fül-Orr-Gégészeti Alapítvány elkötelezett ügyfelei és partnerei személyes adatainak védelmében, kiemelten fontosnak tartja ügyfelei információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. A Vasi Fül-Orr-Gégészeti Alapítvány a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja.


FOGALMAK

Személyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;

Adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;

Az adatkezelés korlátozása: a tárolt személyes adatok megjelölése jövőbeli kezelésük korlátozása céljából;

Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja;

Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;

Harmadik fél: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak;

"az érintett hozzájárulása": az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez;

"adatvédelmi incidens": a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.


A SZEMÉLYES ADATOK KÖRE, AZ ADATKEZELÉS CÉLJA, JOGALAPJA ÉS IDŐTARTAMA


A Vasi Fül-Orr-Gégészeti Alapítvány adatkezelései önkéntes hozzájáruláson, szerződéses kötelezettségen alapulnak.


ADATKEZELÉS

A honlapon keresztül az adott rendezvényre regisztrálók önkéntesen regisztrálhatnak és adhatnak meg azonosításra alkalmas személyes adatokat. Az önkéntes adatmegadással a Regisztrálók hozzájárulnak ahhoz, hogy a honlap kizárólagos jogosultja, üzemeltetője és fenntartója a Vasi Fül-Orr-Gégészeti Alapítvány a megadott adatokat minden esetben a vonatkozó jogszabályok keretei között, azokkal összhangban, az adatkezelés fent meghatározott céljának megvalósulása érdekében csak a szükséges mértékben és ideig, a jogszabályoknak megfelelő módon kezeli és dolgozza fel, illetve továbbítja.


A jelentkezésről a Regisztráló az általa megadott email címre visszaigazolást kap.


SZEMÉLYES ADATOK FELHASZNÁLÁSA, AZ ADATKEZELÉS CÉLJA

Az Vasi Fül-Orr-Gégészeti Alapítvány rendelkezésére bocsátott személyes adatokat és információkat a cég kizárólag a regisztráló adatmegadással elérni kívánt céljával (a cég által szervezett eseményeken való részvételi jelentkezés, kapcsolódó szolgáltatások megrendelése) kapcsolatban kezeli, és csak a Regisztráló igényeinek teljesítése érdekében, a regisztrálókkal való kommunikálásra használja.


Az adatkezelés célja a Regisztráló által megjelölt információkérés teljesítése, a regisztrálóval való kommunikáció, a Regisztráló megrendelésének teljesítése.


A Regisztráló adott rendezvényre való jelentkezéssel, jelen adatvédelmi szabályzat elfogadásával hozzájárul ahhoz, hogy részére hírleveleket, rendezvényhez kapcsolódó anyagokat, illetve a további rendezvényektől értesítést küldjön az Vasi Fül-Orr-Gégészeti Alapítvány.


Amennyiben a jövőben nem kíván értesítést, hírlevelet kapni tőlünk, vagy a rendezvény szakmai szervezőjétől, úgy a megadott elérhetőségünkön kérheti, hogy a címzetti körből rendelkezésünkre álló adatait töröljük.


A Látogató szabad akaratából léphet be a honlapra illetve annak aloldalain az adott rendezvények honlapjaira. A Vasi Fül-Orr-Gégészeti Alapítvány mindent megtesz a honlapon található információk hitelességéért, időszerűségéért és hitelességéért, a Látogató azonban saját felelősségére támaszkodhat a honlapon található információkra.


A Vasi Fül-Orr-Gégészeti Alapítvány a holnapot folyamatosan működteti és karbantartja, előfordulhatnak azonban olyan előre nem látható események, amelyek miatt a honlap átmenetileg nem elérhető.


Az ebből eredő esetlegesen a honlapot látogatót ért közvetlen vagy közvetettkárokért A Vasi Fül-Orr-Gégészeti Alapítvány felelősséget nem vállal. Tájékoztatjuk arról, hogy a honlapon található információkat Az Vasi Fül-Orr-Gégészeti Alapítvány módosíthatja és törölheti.


A személyes adatok gyűjtése során, a Vasi Fül-Orr-Gégészeti Alapítvány a személyes adatok megszerzésének időpontjában az érintett rendelkezésére bocsátja a következő információk mindegyikét:


a) az adatkezelőnek és az adatkezelő képviselőjének a kiléte és elérhetőségei;


b) a személyes adatok tervezett kezelésének célja, valamint az adatkezelés jogalapja;


Az említett információk mellett az érintettet a következő kiegészítő információkról is tájékoztatjuk:


a) a személyes adatok tárolásának időtartamáról, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjairól;


b) az érintett azon jogáról, hogy kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen, valamint az érintett adathordozhatósághoz való jogáról;


c) az önkéntes hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén a hozzájárulás bármely időpontban történő visszavonásához van joga az érintettnek, amely nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét;


d) a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának jogáról;


e) arról, hogy a személyes adat szolgáltatása jogszabályon vagy szerződéses kötelezettségen alapul vagy szerződés kötésének előfeltétele-e, valamint, hogy az érintett köteles-e a személyes adatokat megadni, továbbá, hogy milyen lehetséges következményeikkel járhat az adatszolgáltatás elmaradása.


Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon.


Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, az érintett jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését.


Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, az adatkezelő pedig köteles arra, hogy egyéb feltételek teljesülése esetén az érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje.


Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:


a) az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;


b) az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;


c) az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez


d) az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.


Az adatkezelő minden olyan címzettet tájékoztat valamennyi helyesbítésről, törlésről vagy adatkezelés-korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölték, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az érintettet kérésére az adatkezelő tájékoztatja e címzettekről.


Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa egy adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta, ha az adatkezelés önkéntes hozzájáruláson vagy szerződésen alapul és automatizált módon történik.


Az érintett jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené.


Ha egy esetlegesen bekövetkező adatvédelmi incidens az Expert-Quality Kft. rendszerén belül valószínűsíthetően magas kockázattal jár a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve, az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatja az érintettet az adatvédelmi incidensről.


A SZEMÉLYES ADATOK TÁROLÁSÁNAK MÓDJA, AZ ADATKEZELÉS BIZTONSÁGA

A Vasi Fül-Orr-Gégészeti Alapítvány számítástechnikai rendszerei és más adatmegőrzési helyei a székhelyén, valamint a vonatkozó szerverein találhatók meg.


AzVasi Fül-Orr-Gégészeti Alapítvány a személyes adatok kezeléséhez a szolgáltatás nyújtása során alkalmazott informatikai eszközöket úgy választja meg és üzemelteti, hogy a kezelt adat:


- csak az arra feljogosítottak számára hozzáférhető;

- hitelessége és hitelesítése biztosított;

- változatlansága igazolható;

- a jogosulatlan hozzáférés ellen védett


legyen.


Az Vasi Fül-Orr-Gégészeti Alapítvány az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés, sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.


Az Vasi Fül-Orr-Gégészeti Alapítvány a technika mindenkori fejlettségére tekintettel olyan műszaki, szervezési és szervezeti intézkedésekkel gondoskodik az adatkezelés biztonságának védelméről, amely az adatkezeléssel kapcsolatban jelentkező kockázatoknak megfelelő védelmi szintet nyújt.


Tájékoztatjuk ugyanakkor az érintetteket, hogy az interneten továbbított elektronikus üzenetek, protokolltól (e-mail, web, ftp, stb.) függetlenül sérülékenyek az olyan hálózati fenyegetésekkel szemben, amelyek tisztességtelen tevékenységre, szerződés vitatására, vagy az információ felfedésére, módosítására vezetnek. Az ilyen fenyegetésektől megvédendő az Vasi Fül-Orr-Gégészeti Alapítvány megtesz minden tőle elvárható óvintézkedést.


Vasi Fül-Orr-Gégészeti Alapítvány adatfeldolgozót nem vesz igénybe.


A Vasi Fül-Orr-Gégészeti Alapítvány által kezelt adatokat elsődlegesen az illetékes belső munkatársaink jogosultak megismerni, azokat harmadik személyek részére nem adjuk át, kizárólag jogos érdekből (pl. szállásfoglalás), jogszabályi kötelezettségből, vagy ha ehhez a Felhasználó előzetesen kifejezett beleegyezését adta.


SÜTIK - COOKIE-K

Az Vasi Fül-Orr-Gégészeti Alapítvány www.audiologia.hu weboldalon tett látogatások során egy vagy több cookie-t – azaz egy-egy karaktersorozatot tartalmazó kis fájlt – küld a Szolgáltató a látogató számítógépére, amely(ek) révén annak böngészője egyedileg azonosítható lesz. Ezeket a cookie-kat csak egyes aloldalak látogatása esetén küldjük el a látogató számítógépére, tehát ezekben csak az adott aloldal meglátogatásának tényét és idejét tároljuk, semmilyen más információt nem.


Az így elküldött cookie-k felhasználása a következő: a külső szolgáltatók, közöttük a Google, ezen cookie-k segítségével tárolják, ha a Felhasználó korábban már látogatást tett az Vasi Fül-Orr-Gégészeti Alapítvány webhelyén.


Amennyiben a Felhasználó nem szeretné, hogy a Google vagy más szolgáltatók a fenti adatokat az ismertetett módon és céllal mérje, telepítsen böngészőjébe egy blokkoló kiegészítőt.


A legtöbb böngésző menüsorában található „Segítség” funkció tájékoztatást nyújt arra vonatkozóan, hogy a böngészőben


- hogyan lehet letiltani a cookie-kat,

- hogyan fogadjon el új cookie-kat, vagy

- hogyan adjon utasítást böngészőjének arra, hogy új cookie-t állítson be, vagy

- hogyan kapcsoljon ki egyéb cookie-kat.


ÜGYFÉLKAPCSOLAT

Amennyiben a Vasi Fül-Orr-Gégészeti Alapítvány adatkezelésével vagy szolgáltatásainak igénybevétele során észrevétele, kérdése, problémája van, az Alapítvány elérhetőségein jelezhetők.


EGYÉB

E tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat felvételekor adunk tájékoztatást.


Vasi Fül-Orr-Gégészeti Alapítvány fenntartja a jogot, hogy jelen adatkezelési tájékoztatót az érintettek értesítése mellett egyoldalúan módosítsa.


Vasi Fül-Orr-Gégészeti Alapítvány a neki megadott személyes adatokat nem ellenőrzi. A megadott adatok megfelelőségéért kizárólag az azt megadó személy felel. Bármely érintett e-mail címének megadásakor egyben felelősséget vállal azért, hogy a megadott e-mail címről kizárólag ő vesz igénybe szolgáltatást.


Tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy a nyomozó hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett megkereshetik az Vasi Fül-Orr-Gégészeti Alapítvány-t.


ELJÁRÁSI SZABÁLYOK

A személyes adatokról az információ adásra, törlésre, helyesbítésére 30 nap áll az adatkezelő rendelkezésére. Amennyiben az adatkezelő az érintett ilyen igényét nem teljesíti, 30 napon belül írásban közli az elutasítás indokait.


ADATVÉDELMI HATÓSÁG

Panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:


Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.

Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.

Telefon: +36 1 391 1400

Fax: +36 1 391 1410

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Honlap: http://www.naih.hu

Markusovszky Egyetemi Oktatókórház,
Fül-, Orr-, Gége és Fej-, Nyaksebészeti Osztály


9700 Szombathely, Markusovszky út 5.

Tel: 94/311-542/5287


Dr. Kisely Mihály               Horváth Csabáné (Kati)               Wellner Ervin (honlap)

Tel: 30/958-1399              Tel: 20/824-4370                       Tel: 30/441-4954

 

Designed by Büki Excelsior Bt.     │ 1929 - 2019

KONFERENCIA IRODA


adatkezelési tájékoztató